(Mới) 040A. Lẩu Nhật Sabu

(New) Japanese Sabu Hotpot

041. Lẩu Thái

"Thai" Hotpot 

042. Lẩu Nhà An

"AN" Hotpot: Stewed Lotus Root, Mushrooms... with Herbs 

043. Lẩu Kim Chi

Kim Chi Hotpot 

044. Lẩu Chao

Soya Cheese Hotpot with Taro, Mushrooms, Ginger...