142C. Yogurt xoài hạt chia

Yogurt with Mango and Chia Seeds

090. Chè Bưởi Nhà An

Pomelo Sweet Soup 

091. Tàu Hủ

Sweet Tofu 

092. Yogurt Nếp Cẩm

Black Glutinous Rice Yogurt