090. Chè Bưởi Nhà An

Pomelo Sweet Soup 

091. Tàu Hủ

Sweet Tofu 

092. Yogurt Nếp Cẩm

Black Glutinous Rice Yogurt